Translate

Går det att ställa krav på jämställdhet och mångfald i upphandling?:

Publicerad den 21-05-11 av Maja Debeljak | Mångfald

 

Numera ställs i regel krav på att redovisa ens arbete med hållbarhet i de flesta upphandlingar. Många riktar dock främst fokus på de ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdelarna. Det finns möjlighet att använda upphandlingar ur ett bredare perspektiv – som ett verktyg för att skapa lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Flera företag jobbar t.ex. för att uppnå mer mångfald och könsbalans i sina bolagsledningar. Att ställa krav på en mångfaldig styrelse eller ledning vid större upphandlingar skulle kunna få en positiv hävstångseffekt på marknaden.  

 

4 viktiga frågor att fundera över för leverantörer och som även kan kopplas till mångfaldsperspektiv i affärsutveckling är:

  • Får personalen kompetensutveckling kring mångfald och jämlikhet?
  • Hur arbetar leverantören för att öka mångfalden bland de anställda?
  • Hur arbetar leverantören (eller planerar att arbeta) för att bemöta kvinnor och män med olika bakgrund likvärdigt?
  • Vem kommer att använda produkten eller tjänsten?

 

Krav vid upphandling kan främja det egna mångfalds- och jämställdhetsarbetet

Enligt upphandlingsmyndigheten finns det möjlighet för upphandlande myndigheter att beakta jämställdhet vid upphandling. Upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att bidra till lika rättigheter och möjligheter vid offentlig upphandling och att motverka diskriminering. Antidiskrimineringsklausuler i upphandling skrevs första gången i USA 1941. Forskning visar att antidiskrimineringsklausulerna är effekti­­va. I USA ledde de till att andelen anställda från underrepresenterade grupper i de upphandlade företagen steg kraftigt.

 

Att ställa jämställdhetskrav vid upphandlingar kan, förutom att det bidrar till social hållbarhet, även bidra till att verksamheten uppnår de egna målen för jämställdhetsarbetet. Ett exempel på ett företag som utnyttjat denna möjlighet är Uppsalahem, som har som mål att bli Sveriges mest jämställda bostadsbolag. Byggföretaget prioriterar arbetet med jämställdhet och tar även in perspektivet i sina upphandlingar. 2019 mottog de Jämställdhetsbygget, som är ett pris som tilldelas i syfte att främja initiativ för ökad jämställdhet inom byggbranschen. Uppsalahem ställer tydliga jämställdhetskrav vid upphandlingar genom en checklista som på ett tydligt sätt visar vilka krav som ställs på företagets leverantörer. Företaget ser att alla kunder, samarbetspartners och leverantörer behöver inkluderas i jämställdhetsarbetet för ett framgångsrikt arbete.

 

Ett exempel på en offentlig upphandlare som tidigare hamnat i en rättstvist är Krokoms kommun då kommunen valde bort en leverantör på grund otillräcklig formulering och analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta var ett tydligt krav som hade formulerats av kommunen inför upphandlingen. På dessa grunder valdes en annan leverantör som kommunen ansåg hade gjort tydliga analyser och bedömningar kring de behov som fanns på jämställdhetsområdet.

Det var till slut Krokoms kommun som vann rättstvisten, av anledningen att de under upphandlingen hade formulerat tydliga krav som skulle uppnås kopplade till jämställdhet och genus. Efter att kommunen vunnit den här tvisten gick kommunen vidare med ökade krav på leverantörer, detta då den leverantör som de hade valt att anlita i stället inte levde upp till vad de angett under upphandlingen. För att säkerställa att leverantörerna faktiskt uppfyller kraven beslutade Krokoms kommun för att inkludera en intervjuprocess i framtida upphandlingar, för att garantera att förståelsen och prioriteringen av jämställdhet och genus är mer än bara fina ord.

 

Rapporten ”Upphandling eller nerköp? Att använda upphandling som verktyg för lika rättigheter och möjligheter” (2012) belyser hur man kan använda upphandlingen som ett sätt att främja lika rättigheter och möjligheter. Följande tips ges kopplat till upphandling av tjänster:

  • Gör en behovsanalys – relevanta policyer och identifiera hur social hållbarhet är relevant kopplat till upphandlingen
  • Ställ krav på tillgänglighet och jämställdhet
  • Utforma en antidiskrimineringsklausul – och hävningsklausuler för rätt att häva kontraktet om det inte efterlevs
  • Förfrågningsunderlag som innehåller de krav som ställs på leverantören
  • Regelbunden kontakt under genomförandet samt uppföljning av arbetet
  • Utvärdering för att se till att arbetet med social hänsyn sker aktivt med fokus på lärande inom organisationen

 

Slutsats

Det finns goda möjligheter att ställa krav på leverantörer för att främja social hållbarhet som mångfald- och jämställdhetsperspektiv vid upphandlingar. Enligt en undersökning av United Minds och KFC Research kräver 30% av kunder idag att företag ska ha ett aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete för att de ska vara intresserade att göra ett köp. I USA prioriteras ”Supplier Diversity” allt högre där bolag som Coca Cola, UPS och Intel väljer leverantörer som kan uppvisa sitt mångfaldsarbete.

Ett strategiskt mångfalds- och inkluderingsarbete gynnas också av upphandlingskrav och kan bidra till att er verksamhets egna mål uppnås. Ju fler verksamheter som ställer denna typ av krav på sina leverantörer, desto fler leverantörer kommer att bli tvungna att fundera över och anamma mångfaldsperspektiv för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.