Translate

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?:

Publicerad den 18-10-24 av Maja Debeljak | Mångfald

 

Vad är en mångfaldskonsult?

Mångfaldskonsulter besitter bred kompetens och kunskap inom något eller flera av följande områden: mångfald, jämställdhet, diskriminering, aktiva åtgärder, inkludering, normer och normkritik. Mångfaldskonsulters arbete sträcker sig bl.a. till att kartlägga och utvärdera organisationers mångfaldsarbete, ge stöd och råd i processen att genomföra förändringar, identifiera metoder och verktyg, stöd i att upprätta konkreta mål samt att erbjuda mångfaldscertifiering och utbildning.

 

Fördelar med att anlita en mångfaldskonsult:

  • Få nya perspektiv. Det kan behövas någon extern som objektivt kan kartlägga organisationen och hitta förbättringsmöjligheter.
  • Specialistkompetens. Det kan vara svårt att hitta någon med expertis och kunskap inom den egna organisationen. Då är det enklare att ta in en mångfaldskonsult som hjälper till att komma igång och peka ut riktning. Vid framtida behov kan ni alltid kontakta konsulten.
  • Uppnå förändring. Att genomföra förändringar kan vara jobbigt. Dessutom har medarbetare och ledning på företag ofta invanda mönster och kan ha svårt att se att det finns behov av förändring. Det är här det blir en fördel att ta in en extern konsult som kan göra en objektiv utvärdering och visa vägen till förändring.

 

Ny lagstiftning kräver fler insatser

I och med striktare krav på arbetet med att motverka diskriminering och trakasserier inser flera företag och organisationer att de behöver extern hjälp för att strukturera upp arbetet. Diskrimineringslagen ställer t.ex. krav på ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder som måste dokumenteras av arbetsgivare med minst 25 anställda. Det finns därför inte längre något krav på att ha en jämställdhetsplan, istället ska alla delar av det löpande arbetet dokumenteras. Det finns även utökade bestämmelser kring lönekartläggning och bristande tillgänglighet. Även om ni är experter på er verksamhet kan det behövas hjälp med att se över hur mångfaldsarbetet kan tillämpas hos er. Men frågan är hur man väljer rätt mångfaldskonsult?

 

Att välja rätt mångfaldskonsult

Ni måste tänka igenom vilka behov ni har i verksamheten kopplat till mångfald och utgå ifrån vad ni hoppas att vinna på genom att anlita en mångfaldskonsult. Ett första steg kan vara att undersöka vilka konsulter som specialiserar sig på mångfald och kanske inte enbart jämställdhet. Mångfald är ett bredare begrepp och innefattar således även jämställdhetsbegreppet. Därefter kan det vara bra att studera potentiella mångfaldkonsulters hemsidor som förhoppningsvis innehåller blogginlägg, artiklar eller annan fakta på området. Likaså kan det vara bra att undersöka om det finns kundreferenser. Att enbart lista företagsnamn kanske inte säger så mycket men konkreta kundutlåtanden kan säga desto mer.

Konsulten ska kunna beskriva ett konkret upplägg innehållandes en målsättning tillsammans med er. Upplägget kan t.ex. innehålla tidsplan, utvärdering, åtgärder, utbildning etc. Varje steg i processen bör vara tydlig för dig som kund. Var tydlig med era förväntningar och ta reda på hur mycket information konsulten förväntar sig eller behöver. Flexibilitet är också viktigt och något att ta hänsyn till under arbetets gång. Dessutom kan flexibilitet komma att krävas av både er och konsulten. Kontinuerlig dialog och uppföljning är en annan nyckelfaktor under hela processen.

 

Hur ser det ut på er arbetsplats?

Ta ställning till påståendena nedan som kan fungera som en vägvisare och ge upphov till reflektioner kring ert mångfaldsarbete. Dessa kan ni sedan jobba vidare med i ert mångfaldsarbete.  Fundera över om ni behöver ta in en extern konsult i processen. 

           

Mångfald som ett måste     vs.   Mångfald som en möjlighet

 

Mångfald är ett mål vi dokumenterar/rapporterar för att vi måste.

 

 

Mångfald och inkludering är förankrat hos ledning och ses som viktigt på alla nivåer inom organisationen.

 

Mångfald definieras i termer som kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning etc.

Mångfald definieras i ett bredare perspektiv, inklusive en mångfald av tankesätt, perspektiv samt individer med ”neuro diversity”.

 

Arbetet med mångfald och inkludering handlar om att genomgå utbildningar och föra diskussioner.

Mångfald och inkludering går bortom utbildning för att fokusera på fördomsfria affärsprocesser och där ledningen aktivt jobbar för inkludering.