Translate

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga:

Publicerad den 19-11-12 av Maja Debeljak | Mångfald

 

Det finns olika aspekter i hållbarhetsfrågan. En del företag väljer att jobba medvetet med miljö- och ekonomiska frågor. Men sociala hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och mångfald bör ta en självklar plats eftersom det handlar om att hand om sina anställda, säkra kompetens och få bredare perspektiv inför beslut.

 

Några exempel på hållbarhetsmål ur ett mångfaldsperspektiv:

  • Minska personalomsättningen
  • Öka jämställdheten
  • Minska sjukfrånvaron
  • Öka kundnöjdheten
  • Anpassa arbetsplatsen för alla

 

Samtliga mål ska kunna följas upp och utvärderas. Det gäller att alla led inom organisationen involveras och får ta del av resultaten. Det är viktigt att medarbetare men också kunder involveras i organisationens hållbarhetsarbete. Apoteket Hjärtat ser att mångfald är bra för verksamheten eftersom många kunder kommer från andra länder. På deras apotek kan man få hjälp på över 40 olika språk.

Större företag med över 250 anställda måste upprätta en hållbarhetsrapport där de redogör för sitt arbete med bl.a. sociala förhållanden eller mänskliga rättigheter. PwC har för andra året i rad analyserat företags hållbarhetsrapportering. Enligt PwC:s studie finns det stora brister i rapporteringen, främst inom områdena mänskliga rättigheter och antikorruption. Det finns en osäkerhet i hur dessa frågor ska hanteras. En slutsats är att bolagen inte vet hur man ska arbeta med mänskliga rättigheter eller antikorruption, vad som är viktigt att lyfta fram och att områdena är aktuella i hela värdekedjan, inklusive leverantörsled, ordinarie verksamheten och kundled.

Företag kan göra stor skillnad genom att jobba medvetet med dessa frågor. Större insyn i företags hållbarhetsarbete ökar t.ex. möjligheterna för investerare, konsumenter och andra att fatta informerade beslut om vilka företag de vill investera i eller handla med. Det gäller att hitta mångfaldsperspektiv i affärsutvecklingen. Företag måste ha kännedom om och kunna anpassa sig till internationella marknader. Samtidigt finns det en mångfald av kunder. De har olika förväntningar och behov. Att förstå kundernas olika världar och behov blir allt viktigare.

Det behöver inte finnas en motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet. Istället handlar det om att ta tillvara resurser vilket leder till besparingar och bättre resultat. Det är ett långsiktigt arbete som när det väl är på plats kommer att ge vinningar för hela organisationen.

Mångfald är alltså inte ett eget verksamhetsområde utan behöver ses utifrån ett bredare perspektiv som integreras i hela organisationen och där samtliga medarbetare har ett ansvar. Det kan handla om att medarbetare erbjuds kompetensutveckling eller får möjlighet att påverka verksamheten. Även forskning visar att social hållbarhet kan öka affärsnyttan. Det går alltså att förena affärsnytta och bidra till ett bättre samhälle, genom att inte enbart fokusera på kortsiktiga resultat- och balansräkningar. Mår personal, kunder och leverantörer bra minskar kostnaderna medan effektiveten ökar. 

Astra Zeneca är ett exempel på företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete kopplat till bland annat mångfald. Deras mål tar sin utgångspunkt i hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Etik och transparens är en integrerad del i verksamheten, företaget använder en global standard mot sexuella trakasserier och mot mobbning och där medarbetare uppmuntras till att tala fritt.

Företag som engagerar sig i samhällsfrågor som knyter an till den egna verksamheten skapar bättre relationer till lokalsamhället, detta ger en indirekt konkurrensfördel. Det kan t.ex. vara att erbjuda praktikplatser till utsatta grupper på arbetsmarknaden. För att kunna göra bra affär av hållbarhet i slutändan behöver hållbarhetsansvariga och andra chefer lära av varandras kompetenser och perspektiv. Eftersom mångfald och hållbarhetsfrågor berör flera dimensioner av verksamheten påverkar detta kontakten med kunder och leverantörer.

 

Slutsats

Många organisationer fokuserar på att bygga ett starkt varumärke gentemot konsumenterna. Lika mycket fokus behöver överföras till att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke där mångfald och hållbarhet ingår som en självklar del.

Som vi skrivit i tidigare blogginlägg finns en risk att missa viktiga affärer om den egna verksamheten inte representerar samhället man verkar i. Numera är mångfald och inkludering ett hållbarhetsområde för många företag. Mångfald integreras i affärsmodeller och rekryteringen. Den nya generationen arbetssökande ställer nya krav och kommer att ha mycket att säga till om. Undersökningar visar att hög lön kommer väldigt långt ner på önskelistan för yngre människor. Istället värderas hållbarhet, arbetsmiljö och trivsel som viktiga faktorer. Hur jobbar er organisation med dessa frågor?