Translate

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen innefattar olika steg enligt modellen nedan. Certifieringen fokuserar på den interna organisationen och dess strukturer. Vi certifierar organisationen och inte personerna i den. En certifiering går till så att vi gör en utvärdering/nulägesbedömning av hur det ser ut i organisationen idag. Detta sker genom en webbaserad enkät som går ut till alla medarbetare. Enkäten görs anonymt. Därutöver går vi igenom era styrdokument (rutiner, handlingsplaner etc.). Resultatet av såväl enkät som dokumentgenomgång presenteras sedan för exempelvis ledningsgrupp eller liknande forum inklusive eventuella åtgärder som behövs för att uppfylla kraven för certifiering. Årlig uppföljning ingår i certifieringen där vi följer upp ert arbete och kan stötta er utefter behov. En certifiering gäller i tre år. Därefter kan en omcertifiering göras för att undersöka om kriterierna för certifiering fortfarande uppfylls och om nya behov uppstått. Ert företag/organisation kommer att synas i samband med våra marknadsföringsinsatser kring certifieringen.

Bilden visar certifieringsprocessens fem steg.

1. Utvärdering

Alla chefer och medarbetare får besvara en webbenkät. Tidsåtgången är ca 20 minuter.
Vi får tillgång till relevanta dokument och statistik. Resultat och analys presenteras i en utvärderingsrapport med fokus på fem bedömningsområden; Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling.
Rapporten identifierar eventuella behov av utbildning och processtöd för att nå engodkänd nivå inom samtliga fem områden.

 

2. Rapportering

Utvärderingsrapporten presenteras för ledningsgrupp eller motsvarande. Vi föreslår eventuella insatser som krävs för certifiering.

 

3. Utbildning

Erbjuds inom de områden som inte nått godkänt resultat för certifiering. Utbildningarna innehåller bland annat utveckling av arbetsmetoder och rutiner, kunskap om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och kompetensbaserad rekrytering.

 

4. Processtöd

I att genomföra förändringar efter utbildning. Vi stöttar er i ert förbättringsarbete!

 

5. Certifiering

Ges efter att förbättringsåtgärderna genomförts. Märkningen kan användas i er marknadsföring som en kvalitetsstämpel. Certifierade erbjuds vid behov och intresse: fortbildning, HR-stöd, best practice samt möjlighet till nätverk för affärs- och idéutbyte.

 

 

 

 

Att certifieras ger externa vinster: 

 • Fördelar mot konkurrenter
 • Attraktiv arbetsplats
 • Bredare rekryteringsunderlag
 • Nya marknader och kundgrupper
 • Bättre kund/brukarrelationer, hög kundservice
 • God renommé
 • Flexibilitet och öppenhet

 

Att certifieras ger interna vinster:

 • Kreativ arbetsmiljö
  • öppenhet för nya innovationer
  • gemensam vision
  • engagemang
  • motivation
 • Större trivsel = förre sjukskrivningar och lägre personalomsättning
 • Ökat tillvaratagande av befintliga kompetenser
 • Rekrytering fri från diskriminering
 • Bredare rekryteringsbas
 • Säkerställer att lagkrav följs

 


 

Frågor, funderingar? Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information.