Translate

Diskriminering på jobbet

 

Vad är diskriminering

Diskriminering innebär att du blir missgynnad eller sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation, inte på grund av vad du kan eller dina erfarenheter, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering är alltid en handling och det krävs ingen avsikt för att det ska vara diskriminering. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnicitet
 • religion
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning samt
 • ålder

 

Olika former av diskriminering på jobbet

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina erfarenheter, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju.
 • En chef gör ovälkomna sexuella närmanden.
 • En bank nekar en person ett lån för att hen anses vara för gammal.
 • En restaurang släpper inte in en person och det har samband med att hen har en CP-skada.
 • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.
 • En lärare hånar en elev för att hon bär huvudduk.
 • En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hon är gravid.
 • Personalen på en restaurang vägrar att läsa upp menyn för en gäst som har en synnedsättning.

 

Nya regler i diskrimineringslagen

Lagen gällande de så kallade aktiva åtgärderna har förstärkts på en rad  olika sätt. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetet med de aktiva åtgärderna omfattar:

 • att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden: bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • att främja en jämn könsfördelning inom skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner
 • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • att genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med facket och arbetsgivaren ska dokumentera arbetet. Sedan 1 januari 2017 måste aktiva åtgärder innefatta alla diskrimineringsgrunder dvs, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Våra artiklar om diskriminering på jobbet

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen
Alla arbetsplatser har sin egen jargong. Jargonger kan förklaras som ett sätt att vara på, och innefatta saker som språkbruk, beteenden, vilka skämt som uppfattas som ok eller inte och vem som antas ansvara för olika arbetsuppgifter. Normer kopplat till...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med icke-diskriminering på jobbet

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag och organisationer kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa organisationen att växa. Helt enkelt en diskrimineringsfri arbetsplats!

 


 

Lär mer om goda effekter som icke-diskriminering på jobbet kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.