Translate

Projektledning

 

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) samordnar idag samhällsutvecklingsprojekt i såväl Växjö och Kronoberg som på den internationella arenan (Sydafrika och Kosovo). Våra projekt syftar generellt till att stärka demokrati, förbättra metoder/arbetssätt samt ge kunskap och kompetens till för demokratin viktiga nyckelaktörer och målgrupper. Våra projekt genomförs oftast över två-tre år via beviljade medel från regionala eller nationella fonder. I nedanstående text beskrivs den nationella och internationella projektverksamheten lite närmare.

ID:s nationella projektarbete söks oftast tillsammans med lokala och regionala samverkansparter inom det offentliga eller civila samhället. Sedan inledningen av 2000-talet har ett flertal projekt genomförts, främst med fokus mot politiska val, integration, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Nämnda projekt skrivs fram utifrån en bred probleminventering där projektmål och metoder mejslas fram för att stärka den lokala demokratin och de grupper och människor som finns här. Det kan till exempel handla om nyanlända grupper, unga, föräldralediga med barn eller personer med funktionsvariationer. Under årens lopp har ID bland annat anordnat studiecirklar, politikerskola, barnvagnspromenader för föräldralediga samt utbildning för så kallade ’stadsdelsmammor’ i Växjö. Nämnda projekt blir som allra bäst då vi samarbetar med många och där aktuella målgrupper är aktiva i det praktiska genomförandet.

ID:s internationella projektarbete genomförs inom ramen för ICLD:s så kallade kommunala partnerskapsprogram. Det aktuella arbetet är idag koncentrerat till Sydafrika (JB Marks Local Municipality) samt Kosovo (Komuna Vushtrri), men har tidigare även innefattat insatser i Ryssland, Polen, Baltikum och på Balkan. Det internationella samordningsarbetet görs på uppdrag av Växjö kommun och Älmhults kommun, med aktivt deltagande från såväl politiker, tjänstepersoner och andra personalkategorier vid de två kommunerna. Sedan 2005 har ID projektlett totalt 50 projekt med syfte att stärka kommunal kapacitet, lyfta fram ’best practices’, pilottesta nya arbetsmetoder och kompetensutveckla viktiga nyckelfunktioner. De 50 projekten har riktat fokus mot ett flertal tematiskt olika frågor och områden såsom social välfärd, arbetsmarknad, skola/utbildning, omsorg, stadsutveckling, kultur, grönstrukturplanering, näringslivsutveckling, hållbar energiproduktion och Agenda 2030. Det internationella projektarbetet utgår ifrån LFA-metoden (Logical Framework Approach) och bygger på ömsesidighet och vinna-vinna, där samtliga involverade har mycket att vinna, ta hem och lära av.

Vid de flesta av ovanstående nationella och internationella projektuppdrag skriver ID:s samordnare fram aktuell projektansökan och leder processen från start till mål. Vid beviljade projektmedel handlar det specifikt om att leda och ta täten, men lika mycket om att främja möten, samordna olika aktiviteter, hålla i ekonomi och skriva dokumentation och slutrapporter. Men ID kan även hjälpa till på andra och mer avgränsade sätt, till exempel genom att hålla i andras projekt eller skriva fram den ansökan du själv inte har tid för.

Vi har jobbat med projekt i över 20 år och är flexibla inför såväl stora som små uppgifter. Hör gärna av dig till oss med dina frågor!

 

Vi hjälper er att lyckas med ert projekt! 

Kontakta oss gärna för mer information.