Translate

Projektutvärdering och utredning

 

Utvärdering är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet då det synliggör de resultat som uppkommit utifrån uppsatta mål. En utvärdering bidrar med insikter kring vad arbetet lett till och arbetets effektivitet, och att genomföra utvärderingar bidrar till att framtida arbetsinsatser har desto större förutsättningar att lyckas. En utvärdering visar hur det arbete som genomförts gått, vilka effekter det fått och om någonting borde ha gjorts annorlunda. Utan en utvärdering är det svårt att bedöma om exempelvis ett projekt eller en insats faktiskt genererat resultat och om dessa resultat uppfyllt målsättningarna.

 

Med en extern utvärderare görs en opartisk utvärdering av arbetet som ligger till grund för vidare arbete, och kan göras både under processens gång och efter ett avslutat uppdrag. Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera, utreda och kartlägga. Vi utvärderar idag fast verksamhet och organisationsförändringar, men även riktade projektsatsningar med finansiering från exempelvis Europeiska Socialfonden (ESF), Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Tillväxtverket eller annan fond. Våra kunder och uppdragsgivare utgörs oftast av en kommun, region, universitet, länsstyrelse, statlig myndighet eller frivilligaktör inom det civila samhället.

 

Tre olika utvärderingsmetoder

ID jobbar idag med följande tre utvärderingsmetoder som kan kombineras:

(1) Målutvärdering
(2) Processutvärdering
(3) 
Lärande utvärdering
 

ID:s ingång till varje utvärderingsuppdrag handlar om att läsa in projektbeskrivning (eller liknande), förstå uppdragsgivarens behov/önskemål samt föra dialog om formerna för det arbete som ID:s utvärderare ska genomföra. Parternas gemensamma överens-kommelse sätts ner i en signerad utvärderingsplan, vilken alltid skrivs fram utifrån vad kunden önskar få undersökt och svar på.

Valet av utvärderingsmetodik (se ovanstående punkter) grundar sig oftast på kundens behov samt när och var i processen ID:s utvärderare kommer in. Som grundregel syftar målutvärderingen till att värdera ett projekt (process) då det har nått sitt slut för att, på så sätt, analysera i vilken mån det har infriat sina mål, delmål och indikatorer. Har projektet nått sina ambitioner och gjort det man fått pengar för – eller finns negativa avvikelser att rapportera om? Själva processutvärderingen följer ett projekt från start till mål och löper, liksom den lärande utvärderingen, över en betydligt längre tidslinje – ibland uppemot tre år. Vid den senare utvärderingsformen handlar det om att finnas nära projektledningen och agera ’kritisk vän’ för att, utifrån en neutral plattform, stötta projektet, återföra resultat/iakttagelser samt ge rekommendationer inför kommande del i projektgenomförandet.

Som nämndes, ID:s utvärderingar syftar till att värdera om ett projekt har varit framgångsrikt eller inte, med svar på frågor om hur, varför och på vilket sätt för att ge lärande till den process som sjösatts och genomförts. Det kan handla om att studera ’insatser’ som jämförs med faktiska ’utfall’ med beskrivning av rationella val och prioriteringar under resans gång. ID:s utvärderingar fångar många gånger både kvantitativa mått (statistik, enkäter, självskattning) samt mer kvalitativa reflektioner/bedömningar (observationer, text-analys, intervjuer) för att, på så sätt, skildra en bredare helhet. Det är allra oftast av central betydelse att många olika nyckelpersoner och aktörer (till exempel projektägare, styrgrupp, deltagare, externa intressenter) får komma till tals, något som medger fler perspektiv, fler infallsvinklar och – därmed – säkrare slutsatser.

 

Skiftande områden för utvärdering

Vi har, sedan 20 år tillbaka, tagit oss an utvärderingsuppdrag på en mängd olika tematiska områden. Den följande listan exemplifierar temaområden där vi varit verksamma under senare år:
 

 • arbetsmarknad och kompetensförsörjning
 • social välfärd
 • asyl, mottagning, etablering
 • skola/utbildning
 • äldreomsorg
 • mångfald och integration
 • stadsutveckling
 • klimat och energi
 • kultur
 • besöksnäring
 • mänskliga rättigheter
 • kvinnofrid
 • jämställdhetsintegrering
 • socialt företagande
 • näringslivsutveckling
   

ID:s expertis handlar om att rikta fokus mot en särskild process, syna frågeställningar, genomföra en professionell datainsamling, analysera och presentera en neutral analys – något som kan tillämpas på de flesta projekt och temaområden.

ID:s slutsatser kommuniceras vanligtvis via en slutlig utvärderingsrapport som på tydligt och pedagogiskt sätt ställer framgångs-faktorer mot förekommande problem/utmaningar, med tips och rekommendationer inför framtiden efter projektslut. Vid sidan av nämnd slutrapport och muntlig presentation, håller vi gärna workshops och aktiva övningar för att ytterligare förstå projektet och besluta om kommande steg.

 

ID lämnar gärna offert!

Vi lämnar gärna en offert om du behöver en extern utvärderare! Som ideell förening utan vinstsyfte kan vi erbjuda en utvärderings-insats av hög kvalitet utifrån en prisbild som i de flesta fall är lägre än våra konkurrenters. Vår utgångspunkt är alltid att varje utvärdering ska komma till nytta och ge underlag till de frågeställningar som beställaren önskar svar på.

 

Vi bistår gärna med att utvärdera ditt projekt eller verksamhet! 

Kontakta oss gärna för mer information.