Translate

Hur projekt och verksamheter kan jobba och följa upp arbetet med horisontella principer:

Publicerad den 22-05-16 av Mångfald | Utvärdering

 

I arbetet med mångfald och inkludering pratas det ibland om horisontella principer. Detta är ett verktyg som olika EU-fonder använder sig av vid beviljandet av projektmedel, däribland Europeiska Socialfonden. Syftet är att främja inkluderande projekt samtidigt som kompetensen kring mångfaldsfrågor höjs hos både projektansvariga samt deltagare.

 

Vad är de horisontella principerna?

Vanligtvis är de horisontella principer tre: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Jämställdhet fokuserar på de förutsättningar och villkor som kan skilja män och kvinnor åt. Projekt kan således handla om att bekämpa stereotyper, uppmuntra genusmedvetenhet och säkerställa en jämn fördelning av medverkande kvinnor respektive män. Tillgänglighet avser lika deltagande för samtliga inom målgruppen, oavsett funktionsförmåga. Eftersom personer med funktionsnedsättning inte tillhör en homogen grupp är det viktigt att ha kunskap kring vilka sätt funktionsförmåga kan variera, både fysiskt och psykiskt. Genom att identifiera de behov och (eventuella) hinder som finns utifrån särskild funktionsnedsättning, kan sedan anpassade åtgärder tillämpas. Slutligen kategoriseras icke-diskriminering utefter de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa berör kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I detta fall handlar det om att arbeta normkritiskt, d.v.s. med medvetenhet om maktstrukturer som stödjer exkludering och diskriminering. Ett normkritiskt tillvägagångsätt innebär därför aktiva insatser för lika rättigheter och möjligheter, både i attityd samt handling.

 

Exempel på horisontella principer i vardagen

Det kan se ut på olika vis när de horisontella principerna brister i verksamheten. Allbright släppte nyligen en rapport som granskade vd:ar i svenska börsnoterade bolag. Rapporten belyste bland annat att:

 • Aktiekapitalet i det egna bolaget är åtta gånger större för manliga vd:ar jämfört med kvinnliga vd:ar.
 • Jämställd rekrytering till ledningsgruppen sker oftare med en kvinnlig eller utländskfödd vd.
 • Kvinnliga vd:ar har hälften som många styrelseuppdrag som manliga vd:ar.

Andra exempel och statistik:

 • Personer med utländskklingande namn har 50 procents lägre chans att komma på arbetsintervju.
 • Arbetsgivare väljer i större utsträckning bort sökande som passerat 40 år.
 • 60 % av HBTQ-personer i Europa uppger att de döljer sin identitet för vissa eller samtliga av sina arbetskollegor.

 

Övning – osynliga fördelar

För att komma igång med arbetet med horisontella principer kan det vara värdefullt att tillsammans göra en eller flera korta övningar. Dessa syftar till att stimulera tankar och reflektioner kring jämställdhet, tillgänglighet samt icke-diskriminering. Nedan följer en beskrivning på en variant av 4 hörn-övningen.

Osynliga fördelar

För denna övning behövs endast en rymlig plats att vara på. Rummets fyra hörn representerar fyra olika ställningstagande. Ledaren läser upp ett påstående och ger deltagarna tre olika svarsalternativ samt ett öppet hörn. Det öppna hörnet motsvarar inte ”jag vet inte”, utan är istället för de som tycker något annat. Efter att ledaren har läst upp påståendet och samtliga alternativ ställer deltagarna sig i det hörn som de håller (mest) med om. Låt sedan ett par personer i gruppen från olika hörn argumentera varför de valde att ställa sig just där. Efteråt får deltagare lov att byta hörn om de vill.

Påståendena kan bland annat se ut som följande:

Den som har makt i samhället är den som:

 1. Har pengar
 2. Andra människor lyssnar på
 3. Ses som ”normal”
 4. Öppet hörn - eget förslag

Den största fördelen heterosexuella har i samhället är:

 1. Att heterosexuella kan hålla sin partner i handen på stan utan att någon tittar konstigt på dem.
 2. Att sexualundervisningen i skolan riktar sig till heterosexuella.
 3. Att heterosexuella slipper ”komma ut” hela tiden.
 4. Öppet hörn – eget förslag

Den största fördelen personer med syn har i samhället är:

 1. Att de enkelt kan ta del av samhällsinformation.
 2. Att de självständigt kan orientera sig i olika miljöer.
 3. Att de spontant kan delta i olika aktiviteter eftersom de är anpassade efter personer med syn.
 4. Öppet hörn – eget förslag

Den största fördelen vita personer har i samhället är:

 1. Att det är lätt för vita personer att hitta böcker, leksaker, politiker (mm) som representerar dem.
 2. Att vita personer inte behöver oroa sig för att bli kränkt av polis och andra myndigheter.
 3. Att slippa kränkande stereotyper och skämt om vita personer, som t.ex. att vita personer skulle vara mer primitiva än andra.
 4. Öppet hörn – eget förslag.

 

Hur kan arbetet med horisontella principer påbörjas?

De horisontella principerna kan i första hand belysas med hjälp av en analys vid ett initialt skede av en verksamhet. Denna görs utifrån den specifika målgrupp som projektet avser att framhålla. 4R-metoden är ett enkelt och konkret sätt att identifiera deltagarnas förutsättningar utifrån de horisontella principerna. Metoden består av representation, resurser, realia och realisera.  

 • Representation beskriver andel kvinnor respektive män som utgör målgruppen.
 • Resurser kartlägger fördelningen mellan de olika representanterna.
 • Realia avser att besvara varför representation och resurser ser ut som det gör.

Realisera syftar till de mål och/eller åtgärder som skapas för att tillgodose representation och resurser i enlighet med de horisontella principerna. De nya målen och åtgärderna kan enklast sammanfattas i en handlingsplan.

 

Uppföljning av de horisontella principerna

Handlingsplanen bör i ett senare skede följas upp och utvärderas med hänsyn till dess strategi och mål. Precis som i andra inkluderingsfrågor kan de horisontella principerna mätas i flera aspekter. Dessa kan vara beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer. I projektverksamhet är ett vanligt sätt att följa upp genom en deltagarundersökning. Den består av ett större antal påstående som knyter an till de svarandes perspektiv och upplevelser. Påståendena kan då graderas på en sifferskala utifrån hur bra de stämmer överens. Nedan följer några exempel på undersökningsfrågor utifrån de horisontella principerna:

 • Är informationen som erbjuds tillgänglig för alla? (Till exempel text, ljud och, lättläst svenska)
 • Är den fysiska miljön (t.ex. lokaler) tillgänglighetsanpassad?
 • Ställer vi samma frågor till samtliga medarbetare/deltagare som vi möter i vår verksamhet?
 • Finns det rutiner/riktlinjer för att hantera diskriminering?
 • Vem är delaktig i beslut och genomförande? Har deltagares synpunkter och upplevelser tagits tillvara på?

 

Slutsats

De horisontella principerna är en konkret metod för att både målgruppsanpassa projekt samt lyfta kunskap och kompetens kring inkludering på arbetsplatsen. Arbetet med dessa har inget enskilt tillvägagångssätt, utanför förutsätter kontextuellt agerande och åtgärder. I retur effektiviseras målsättningar och bidrar till en framgångsrik och representativ verksamhet.  

Är du nyfiken på att lära dig mer om horisontella principer är du välkommen att kontakta oss!