Translate

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats:

Publicerad den 18-08-16 av Maja Debeljak | Inkludering

 

Mångfald är en sak, inkludering en annan. Att jobba med mångfald är en förutsättning och ett första steg för att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser. Men det räcker inte med att ta fram en mångfaldsplan om denna inte implementeras i verksamheten. Inkludering i nästa steg handlar därför om att mångfalden tas tillvara, mångfald betyder ingenting om den inte nyttjas.

Det är här inkludering kommer in. Vad betyder det konkret för arbetsplatsen? Har alla samma rätt till utveckling på jobbet? Vilka möjligheter har medarbetare att påverka på arbetsplatsen? Främst handlar inkludering bl.a. om beteende, bemötande och kulturen på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om en bra stämning där kollegor vågar dela med sig av sina tankar och perspektiv, lyssna på idéer eller konstruktiv kritik som kan utveckla verksamheten, ta upp och reda ut missförstånd och konflikter så snabbt som möjligt.

Stämningen i fikarummet kan säga en hel del om en arbetsplats. En inkluderande arbetsplats kan kännetecknas av att man hälsar på varandra, vågar vara sig själv eller säga ifrån när man inte håller med. Både chefer och medarbetare har ett ansvar för hur inkluderande arbetskulturen är. Vilka ingår t.ex. i arbetsgruppen? Ett sätt att inkludera medarbetarna i verksamhetens utveckling är att exempelvis diskutera vilken kompetens som skulle behöva kompletteras i arbetsgruppen inför en rekrytering.

 

Tips för att skapa en mer inkluderande arbetsplats:

  • Identifiera vilka som inte får eller tar så mycket plats i arbetsgruppen, och fråga specifikt efter deras uppfattningar och synpunkter.
  • Se över vem som gör vad på arbetsplatsen- både formellt och informellt. Om det råder en ojämn könsfördelning inom ett visst yrke eller arbete kan ni resonera kring varför så är fallet.
  • Se över tillgängligheten på arbetsplatsen, det kan t.ex. vara att alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning etc. har tillgång till arbetskläder, utrustning och annat som ses som nödvändigt i arbetet.
  • Skapa inkluderande marknadsföring. Hur presenterar sig ert företag externt och vilka värden förknippas ert varumärke med? Se över vilka som syns i ert marknadsföringsmaterial, broschyrer och annonser.
  • Använd medarbetarundersökningar för att mäta inkludering, exempelvis kan frågorna kopplas till arbetsmiljö, karriärmöjligheter och möjligheten att förena familjeliv med arbete.

 

Vikten av en inkluderande företagskultur

I en undersökning gjord av Vision (Att leda mångfald, 2017) uppger 95 procent chefer betydelsen av att medarbetarna är delaktiga och kan vara sig själva på arbetsplatsen. En förutsättning för en inkluderande arbetsplats innebär att det finns engagemang på alla nivåer från såväl medarbetare som chefer. Ytterligare handlar det om att det finns rutiner och sätt att hantera konflikter. Enligt en analys som organisationen Great Place to Work genomfört, växer företag som aktivt jobbar med inkludering tre gånger snabbare, sett till intäkter, än dem som inte jobbar med inkludering.

Ett exempel som belyser problematiken kring bristande inkludering inträffade på sökmotorföretaget Google. En mjukvaruingenjör skrev i ett internt PM hur en ökning av kvinnor inom teknikområdet är ett olämpligt mål eftersom män är bättre lämpade för tekniska yrken. Mannen blev uppsagd av Google på grund av att hans PM brutit mot företagets uppförandekod genom att ”främja skadliga könsstereotyper på arbetsplatsen”.

Kontroversen kring minnesanteckningen speglar hur svårt det kan vara för en organisation att skapa en inkluderande företagskultur. Därmed handlar det om mer än policys och riktlinjer. Interaktioner, bemötande och beteenden- omedvetna och medvetna, bidrar till arbetskulturen. Inkludering handlar om att respektera allas bakgrund, tankar och åsikter när man bedömer en situation eller en idé. Det ska finnas en tydlighet i vad som gäller på arbetsplatsen och där det finns gemensamma spelregler om hur man ska agera mot varandra.

Ett företag som jobbat mycket med inkludering är bl.a. Systembolaget. Inkludering är en del av rekryteringsarbetet och i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder företaget praktik till individer med funktionsnedsättning. Arbetsuppgifter har ibland fått anpassas efter individen men en butikschef i Karlshamn understryker att det inte handlar om en ansträngning eller uppoffring men istället att hitta ”pärlor” som de kan fortsätta jobba med som en del i rekryteringsarbetet.

 

Sammanfattning

För att arbetet med mångfald och inkludering ska få en verklig effekt bör den vara en strategisk fråga som ledningen är involverade i. Att involvera medarbetarna med att ta fram motiv, mål och definition är också en viktig del för att skapa ett ökat engagemang i organisationen. Arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående.