Translate

Jämställdhet på arbetsplatsen:

Publicerad den 21-03-08 av Inkludering | Evelina Witoft

 

Idag, den 8e mars, är det internationella kvinnodagen, vilken uppmärksammar kvinnors situation runtom i världen. Idag är det även 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i allmänna val och ta sin plats i den svenska demokratin.

Det finns fortfarande skillnader mellan kvinnor och män, inte minst på arbetsmarknaden. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i chefspositioner, och tjänar i genomsnitt trots högre utbildning mindre än män. Kvinnor är även mer sjukskrivna än män, och arbetar oftare på deltid. Arbetsmarknaden är också uppdelad, där kvinnodominerade yrken tenderar att värderas lägre än mansdominerade yrken. Enligt SEB:s rapport kommer det att ta minst 100 år i rådande utvecklingstakt för att uppnå en jämställd pension mellan kvinnor och män, även om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män börjar minska.

Enligt Allbrights vårrapport har andelen kvinnor i börsbolag ökat med 67% de senaste 10 åren. Investor är det börsbolag som uppnått högst jämställdhet i sin ledning och står i stark kontrast till övriga börsbolag som lyckats betydligt sämre, där 15 bolag fortsatt att exkludera kvinnor från ledningsgrupper. Sverige är till och med på väg att hamna efter i jämställdhet inom näringslivet, där Sveriges utveckling avstannat medan resterade av de nordiska länderna går framåt. I denna takt kommer Sverige inom 2 år vara sämst bland nordiska bolag i jämställdhetsfrågan.

 

Tips för ökad jämställdhet på arbetsplatsen

Ökad jämställdhet på arbetsplatsen bidrar till bättre hälsa bland anställda och större lönsamhet, medan ojämställdhet bidrar till ökade konflikter och mer personal som väljer att byta jobb. Och det räcker inte att utforma ett separat strategiskt dokument för arbetet med jämställdhet – vi måste aktivt arbeta med dessa frågor och integrera dem i organisationen. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet finns med och genomsyrar alla områden och på alla nivåer i verksamheten. Det innefattar även att regelbundet analysera och följa upp vilka effekter som kvinnor respektive män får av olika beslut.  

Hur kan vi arbeta vidare för ökad jämställdhet? Följande frågor kan vara värdefulla att ta med dig och fundera över kopplat till din arbetsplats.

  • Jämlikhetsdata – samla in data bland dina medarbetare för att mäta mångfalden på arbetsplatsen. Läs mer om detta här.
  • Har ni en representativ ledningsgrupp?
  • Hur ser det ut med mångfalden i er organisation? Vilka roller innehas av vem, vilka anställningsformer, arbetsuppgifter?
  • Var tydlig med att kränkande skämt och beteenden inte accepteras.
  • Rekryteringsprocessen ska vara objektiv och med standardiserade intervjufrågor, detta för att minska risken för att kvinnor och andra underrepresenterade grupper får andra typer av frågor än män, samt risken för unconscious bias (omedvetna fördomar), dvs. att rekryteraren väljer den kandidat som är mest lik hen själv. Läs mer om unconscious bias här.
  • Se till att möten är inkluderande, där alla får komma till tals och ingen enskild kan dominera samtalet. Ställ direkta frågor till de som inte gör sig hörda för att få med dessa i samtalet.
  • Erbjud gärna utbildningar och dela med dig av information till kollegor och anställda!

 

Slutsats

Vi måste bli bättre på att arbeta jämställt inom flera områden, däribland på våra arbetsplatser. Organisationer måste bli bättre på att integrera ett jämställdhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten för att utveckla jämställdheten och lika möjligheter för män och kvinnor. Genom att synliggöra dessa frågor och med aktivt arbete kan organisationen uppnå en ökad lönsamhet och ökad trivsel bland sina medarbetare, med en längre risk för personalbortfall. Påbörja ert jämställdhetsarbete nu!

 

 

Källor:

Jämställdhetsintegrering | Jämställ.nu (jamstall.nu)

Bättre hälsa på jämställd arbetsplats - Suntarbetsliv

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden - IFAU

Öka jämställdheten | Unionen

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket (av.se)