Translate

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen:

Publicerad den 18-03-20 av Maja Debeljak | Mångfald

 

Det finns många goda exempel på att mångfald, jämställdhet och inkludering leder till ökad lönsamhet och framgång. Fler perspektiv ger fler lösningar. Mångfald på arbetsplatsen handlar inte enbart om rättvisefrågor utan framförallt om framgång och lönsamhet.

Flera studier bekräftar att det finns samband mellan lönsamhet och mångfald. Allt fler företag väljer att satsa på mångfald och inkludering genom att tillsätta tjänster på området. Alltifrån språk, värdegrund, kommunikation, bemötande och tillgänglighet spelar stor roll för mångfaldsperspektivet.

En av anledningarna är att man vill nå nya kundgrupper, förbättra arbetsmiljön eller bli en attraktiv arbetsgivare. Företag har helt enkelt inte råd att missa nya målgrupper eller gå miste om kompetent personal. Dessutom är en av arbetsgivares stora utmaningar att klara den framtida kompetensförsörjningen, där all kompetens behövs – oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera.

 

Tips på hur man kommer igång med sitt mångfaldsarbete:

  • Sätt upp konkreta mål- varför vill ert företag jobba med mångfald?
  • Gör det till en strategisk fråga för ledningsgruppen
  • Värdegrundsarbete- vilken kultur råder på företaget?
  • Kontinuerlig dialog och att våga utmana internt
  • Gör en kartläggning som undersöker arbetsmiljö och trivsel, rekrytering, rutiner, varumärke- och organisationsutveckling etc.

 

Men hur omsätts mångfaldsarbete i praktiken, och framförallt, vilka goda exempel och best practices finns på området? Vi listar fem exempel på företag som utmärker sig på området.

 

Axfood

Axfood är ett exempel på ett företag som satt upp mål för att nå en bättre mångfald i organisationen. Målsättningen är att senast 2020 ska minst 20 procent av ledarna ha en internationell bakgrund.

Några sätt som företaget arbetar på i detta syfte innebär bl.a. att de som arbetar med rekrytering utbildas i mångfaldsarbete, utformar inkluderande annonser samt att tester kan göras på olika språk. Företaget tillämpar även religionsneutrala klämdagar där medarbetaren själv kan välja när klämdagen ska tas ut.

 

IKEA

IKEA satsar mycket på mångfaldsarbete; könsfördelningen är jämn på såväl chefs- som medarbetarnivå. 48% av företagets chefer är kvinnor och en dryg fjärdedel av alla anställda har utländsk bakgrund. Mångfald integreras i affärsmodellen och rekryteringen.

Rekryteringen baseras på värdegrund, mångfald och personlighet. Eftersom IKEA rekryterar individer från hela världen är mångfald en viktig del i tillväxtplaneringen. Ett av målen är att uppnå 50 procent kvinnliga ledare till 2020.

 

Left is Right

Ett IT-företag som fokuserar på programmering, datasäkerhet, reparationer och support. Det som utmärker företaget är att nästan samtliga medarbetare har diagnosen aspergers syndrom eller ADHD. Affärsidéen bygger helt enkelt på att ta tillvara på de anställdas unika kompetenser. Verksamhetschefen meddelar att många individer med dessa diagnoser har lätt för att lära sig ett område på djupet. 

Även IT-företag som Microsoft har börjat anställa personer med autism för kodning.  Det finns ett amerikanskt begrepp, ”neuro diversity”, som syftar till att vidga mångfaldsbegreppet till att även inkludera olika former av neurologiska diagnoser som ADHD och autism.

 

Skanska

2017 tilldelades Skanska utmärkelsen ”Årets mångfaldssmarta företag”. Efter en förlorad upphandling blev mångfald ett prioriterat område. Insikten blev att man riskerar att missa viktiga affärer när den egna verksamheten inte representerar samhället man verkar i. Vidare saknade företaget bl.a. en fungerande strategi på området.

Mångfald hade funnits på agendan tidigare men hade ingen tydlig koppling till affärsutveckling. Numera är mångfald och inkludering ett hållbarhetsområde och en del av företagets värderingar. Mycket av arbetet är projektbaserat och då är det nödvändigt med olika infallsvinklar. Skanska har satt upp mål så som att nya kompetenser välkomnas, fler kvinnor ska finnas på ledande poster, av nyutexaminerade ingenjörer ska fyra av tio vara kvinnor.

Företaget bedriver även en satsning som riktar sig till utlandsfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet där teori och praktik ingår. Dessutom har alla medarbetare möjlighet att göra volontärarbete på arbetstid en gång per år.

 

Vöfab

Mångfald ingår i företagets dagliga verksamhet där syftet är att jobba för en god arbetsmiljö och arbetsplats där alla trivs. 2014 genomgick företaget sin första mångfaldscertifiering, ett bevis på att man höjt kompetens, tagit fram verktyg i mångfaldsarbetet samt jobbar mer strategiskt med området.

Nu har organisationen påbörjat processen med en omcertifiering. Vöfab har även tagit fram en mångfaldsplan med mål som kontinuerligt följs upp och revideras. 

 

Sammanfattning

Flera av exemplen ovan visar att när det finns konkreta mål i mångfaldsarbetet driver det på processen. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att bedöma personer utifrån deras kompetens, behandla alla med respekt samt att alla har lika rättigheter och möjligheter. Värdegrundsarbete men även rekrytering är viktiga grundförutsättningar.

Forskning visar att mångfald vad gäller religion, etnicitet, kön, ålder och även psykiska funktionsvariationer leder till mer innovationskraft och kreativare företag. Det handlar i nästa led därför inte enbart om en mångfaldig representation men även att kunna nyttja mångfalden på bästa sätt för att kunna producera bättre produkter och tjänster. Företag som lyckas attrahera olika grupper blir bättre på att förbättra sin kundorientering, medarbetarnas trivsel och beslutsfattande.