Institutet för lokal och regional demokrati

Entry cover image

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen

Dela

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och med det kommer även stora möjligheter för företagen. Att kunna nyttja människors olika bakgrunder och förmågor är ett smart sätt att skapa sig fördelar gentemot företag som inte väljer att satsa på mångfald på arbetsplatsen.

Vad menas med mångfald på arbetsplatsen?

Mångfald på arbetsplatsen består av anställda med olika egenskaper och perspektiv, inklusive men inte begränsade till:


  1. Kön
  2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder


Mångfald på arbetsplatsen innebär att skapa en inkluderande arbetsmiljö som accepterar varje enskild skillnad, omfamnar deras styrkor och ger möjligheter för alla anställda att uppnå sin fulla potential. Mångfald handlar inte bara om hur människor uppfattar sig själva, utan hur de uppfattar andra. Dessa uppfattningar kan påverka deras interaktioner med andra anställda. Olikheter gör det möjligt för varje anställd att bidra med sina unika erfarenheter till arbetsplatsen och kan påverka ett företags tillväxt positivt.

Mångfald stärker företag

1. En bra arbetsmiljö

Företag som kontinuerligt arbetar med mångfald och har rätt sorts ledarskap och förutsättningar skapar en bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrar till en större innovationsförmåga samt ökad kreativitet. Studier visar att arbetsledare som satsar på mångfald inom företaget har större potential för innovation inom deras arbetsgrupp. Samma studie visade att arbetsledare som är positiva kring mångfald bidrar till att skapa ett ökat samarbete mellan medarbetare. Detta i sin tur innebär att deltagarna i gruppen även vågar dela med sig av sina egna åsikter och tankar eftersom de är mer benägna att utmana gruppens konsensus.

2. En bra kundrelation

Ytterligare fördelar är att dina kundrelationer förbättras eftersom kunder gillar företag som de kan relatera till. Enligt Handelskammaren kan mångfald i detta avseende kopplas till en ökad lönsamhet och affärsnytta. Beroende på vilken sorts bakgrund som är representerad inom företaget skapas även en ökad förståelse för vissa kundgrupper. Detta ger företaget konkurrensfördelar eftersom en del av medarbetarna på företaget enklare kan sätta sig in i hur den specifika kundgruppen tänker och beter sig. Många kunder gillar att kunna relatera till företag som de handlar från, därför är det viktigt att företag kan återspegla sig i de kunder som de vill sälja till. En del kunder kräver också att företag arbetar med mångfald för att de ska vara villiga att erkänna dem som en godkänd leverantör.

3. Ett bra arbetsklimat

Mångfald hjälper även till att skapa ett bra arbetsklimat. När omgivningen är trygg och medarbetarna är glada blir även produktiviteten större. Individer som arbetar på sådana arbetsplatser håller sig friska längre och har ett ökat engagemang.

4. En bra arbetskraft

Företag som anställer arbetskraft med utgångspunkt i mångfald har större fördelar gentemot de som väljer att begränsa sig i sitt sökande. Det är större chans att hitta rätt kompetens om du letar bredare.


Tänk också på att du som företag måste arbeta utifrån diskrimineringslagen och aktivt sträva efter att behandla alla lika och bekämpa diskriminering. Även EU kräver att företag ska kunna visa hur de arbetar med mångfald inom sin styrelse och i olika ledningsgrupper. Det är viktigt att företag satsar på socialt ansvar och samhällsnytta, vilket de förväntas göra idag.

5. Anställdas moral och lojalitet

Nöjda och engagerade arbetare är mer effektiva och produktiva. Dessa anställda är också mer benägna att stanna kvar på arbetsplatsen i mer än fem år. Behållning av anställda innebär att spara resurser som annars skulle användas för att rekrytera, hyra och utbilda ny personal. Företag som inte stöder och vårdar en mångsidig arbetsplats kan rekrytera olika talanger men möter stora utmaningar när de försöker behålla dem.

Slutsats

Att arbeta med mångfald borde vara en självklarhet för alla företag idag. Företaget blir mer konkurrenskraftigt och arbetsklimatet positivare. Varför inte pröva på mångfald- och inkluderingsövningar för att komma igång. Mångfald handlar om att behandla alla med respekt och ge människor lika möjligheter och rättigheter, man bedömer personer efter deras kompetens. Företag har inte råd att bortse från mångfaldsarbetet eftersom de kommer falla efter och få problem då de inte lyckas hitta rätt kompetens.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293