Translate

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling:

Publicerad den 18-11-26 av Maja Debeljak | Mångfald

 

Kan mångfald användas som utgångspunkt i affärsstrategier? För flertalet företag handlar det inte om rättvisefrågor utan om hur de kan göra bättre affärer. Många hävdar att det snarare kommer bli en regel än undantag. Ändå återstår det faktum att många av de tjänster och kampanjer som produceras inte representerar de som tar emot dem.

Det finns t.ex. en marknadens mångfald där nya länder och regioner är på framväxt. Företag måste ha kännedom om och kunna anpassa sig till dessa internationella marknader. Likaså finns det en mångfald av kunder. De har olika förväntningar och behov. Att förstå kundernas olika världar och behov blir allt viktigare.

 

Reflektera över följande frågor kopplat till mångfaldsperspektiv i affärsutveckling:

  • Speglar vår organisation kundernas krav och behov?
  • Kan vi uppnå ökad lönsamhet genom att inkludera ett mångfaldsperspektiv i affärsplanen?
  • Bemöts kvinnliga och manliga kunder eller affärspartners på samma sätt?
  • Hur bemöts människor från olika kulturer som kunder eller affärspartners?

Bankbranschen är ett exempel där kvinnor och kvinnliga entreprenörer ofta inte får samma bemötande och villkor som män. Många kvinnor uppger att de blir dåligt bemötta i bankmöten och ofta får sämre villkor än män i motsvarande position. På Danske Bank har de anställda fått genomgå ett program för att lära sig mer om mångfaldsarbete och sedan göra en genomgång i sina respektive enheter. Projektet har medfört positiva resultat och konkreta åtgärder. Tidigare var bankens praxis att kontrakt alltid skickades ut till den person som var äldst i ett par, vilket ofta var en man. Numera skickas kontrakt till båda parter. ”Det låter självklart men ingen hade tänkt på det tidigare”, enligt Vd:n Berit Behring.

I en del mansdominerade branscher upprepas ofta påståendet att det inte är några kvinnor som söker jobben. Enligt en HR-chef på företaget Cramo måste man gå ett steg vidare och fråga sig hur processen ser ut när företagen rekryterar, vilka bilder och vilket språk används? Därför startade företaget ett projekt för att andelen kvinnor i ledande befattning skulle öka. 2014 fanns fem procent kvinnor i ledande befattning och 2018 har siffran stigit till tio procent. Hälften av deltagarna på de interna ledarprogrammen är idag kvinnor.

Många företag nöjer sig med en bra försäljning och fortsätter i samma spår. Men vilka nås inte och vilka kundgrupper missar man genom att tänka så? Enligt en rapport från konsultfirman McKinsey har de mest jämställda bolagen 21 % större sannolikhet att vara mer lönsamma än de minst jämställda bolagen i samma bransch. Det handlar alltså inte bara om rättvisa utan om ekonomisk rationalitet. I grunden handlar det om att ha en bred bas att stå på så att man snabbt kan ställa om sig till nya kundkrav. Hur beaktas t.ex. kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation osv. Det kan leda till att rätt kompetens attraheras och på så sätt blir en framgångsfaktor för företaget. Ett varumärke är mycket mer än dess logotyp, namn eller slogan. Företagets värderingar, löften och det som förmedlas är oftast det som kunden kan associera till. Det krävs ledarskap som förstår sambandet mellan just framgång och mångfaldsfrågor.

 

Samband mellan ökad lönsamhet och mångfald

Allt fler företag ser samband mellan ökad lönsamhet och mångfald. Exempelvis har flera matbutiker infört ett nytt sortiment innehållandes internationell mat. På så sätt kan nya målgrupper nås genom att uppmärksamma och informera om flera olika kulturers viktiga högtidsdagar.

När det gäller marknadsföring och reklam finns en popup-byrå som jobbar med att ta fram normkreativa och inkluderande kampanjer för företag och organisationer. Byggbranschen har också tagit steg framåt i mångfaldsarbetet. Branschen har traditionellt sett varit mansdominerad men flera byggföretag har dragit igång initiativ för att ändra på detta. Ikano bostad har startat ett lärlingsprogram riktat till kvinnor. Satsningarna har lett till positiva resultat och visar på vikten av att mångfaldsarbete görs till en långsiktig och strategisk fråga inom företag och organisationer.

Restaurangbranschen har också insett värdet och nyttan med mångfald och lönsamhet. Max Hamburgare har sedan början av 2000-talet anställt personer med funktionsvariationer. Restaurangchefer utbildas och företaget jobbar aktivt med de fördomar som finns om funktionsnedsättning. Företaget har även jobbat med chefsrekrytering av nyanlända. Enligt Max Hamburgare har det lett till ett bättre arbetsklimat och där man ser alla de fördelar som mångfald kan ge inom arbetsgruppen.

 

Slutsats

Även forskning styrker det faktum att mångfald är bra för affärer. Mångfald fungerar bra i marknadsföring, mångfaldsperspektiv i reklam kan både sälja bra och göra gott ur ett samhällsperspektiv, det ena utesluter inte det andra. Långsiktighet är viktigt i mångfaldsarbetet. Oftast tar det flera år att ändra en organisationskultur, attityder eller åstadkomma mer representativitet. Arbetet måste få ta sin tid men det visar även på vikten att det finns mål att jobba och sträva mot.