Translate

Tips för att jobba mot diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatsen :

Publicerad den 19-12-16 av Maja Debeljak | Diskriminering

 

Diskriminering i arbetslivet är en stor utmaning och medför negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen och samhället i övrigt. Genom att arbeta förebyggande och synliggöra problem ökar kunskap om frågan. Kommuner och landsting har högre sjukskrivningstal än det privata näringslivet. Arbetsmiljöverket kommer att genomföra en inspektion i samtliga kommuner och län för att tala om politikernas ansvar för arbetsmiljön. Enligt suntarbetsliv.se utsätts hela 20 procent av den svenska arbetskraften för kränkande särbehandling, dvs. en arbetsmiljö där risk för mobbning förekommer. Det handlar inte om att enbart leva upp till lagkrav men framförallt att motverka psykisk ohälsa, något som är nära förknippat med mobbning och diskriminering på arbetsplatsen. Men hur kan man praktiskt sätta igång ett aktivt arbete mot diskriminering på arbetsplatsen?

 

Följande tips kan vara en bra utgångspunkt:

 

 • Genomför regelbundna undersökningar av arbetsmiljön. Följ upp och åtgärda eventuella problem. 
 • Satsa på intern kommunikation. Vet alla medarbetare vem de ska vända sig till med eventuella frågor eller problem? Är det tydligt vem som ansvarar för vad? Inkludera medarbetarna i företagets utveckling och framtidsplaner. Delaktighet är en viktig komponent som leder till en mer inkluderande arbetsplats och nöjdare medarbetare. 
 • Arbeta förebyggande genom att se över rutiner/policys. Det bör finnas tydliga beskrivningar på hur chefer ska gå tillväga om en situation uppstår. Dessutom bör det finnas en beskrivning av hur en utredning ska genomföras och följas upp. Ta med konkreta exempel i styrdokumenten så att den som tar del av informationen förstår hur de ska tillämpas.  Det är viktigt att samtliga chefer hanterar situationer på samma sätt.
 • Säkerställ att nya medarbetare får en god introduktion och information om gällande rutiner på arbetsplatsen.
 • Se till att chefer och annan relevant personal har utbildning i kommunikation och bemötande, konflikthantering och andra arbetsmiljörelaterade frågor.

 

Det gäller att vara observant på signaler och tecken på arbetsplatsen för att uppmärksamma diskriminering och kränkande särbehandling. Det kan handla om att arbetsmiljön präglas av en viss jargong, samarbetssvårigheter, hög arbetsbelastning och stress, hög sjukfrånvaro och personalomsättning.

Techbranschen är ett exempel på en bransch där kvinnor är underrepresenterade. Samtidigt visar en undersökning genomförd av Women in Tech att 42 procent av kvinnor som jobbar i branschen övervägt att lämna den på grund av den mansdominerade kulturen. Tre av fyra upplever att de blivit behandlade annorlunda på grund av sitt kön.

Enligt forskning finns det friskfaktorer som bidrar till en bra arbetsplats och som kan ge skydd mot utsatthet och därför minska risken för exempelvis diskriminering och sexuella trakasserier.

 

7 faktorer som kännetecknar en bra arbetsplats:

Dessa faktorer kan fungera som en checklista för den egna organisationen.

 1. Bra chefer och arbetsledare
 2. Rättvisa och transparens på arbetsplatsen
 3. Medarbetarnas möjlighet till delaktighet vid förändringar
 4. Tillgång till kompetensutveckling
 5. God kommunikation
 6. Balans mellan krav och resurser
 7. Möjlighet till återhämtning

Källa: suntarbetsliv.se

Vi har i ett tidigare blogginlägg tagit upp problematiken med bl.a. åldersdiskriminering. Rekryteringar genom exempelvis sociala medier ökar risken för att utesluta vissa grupper eftersom det gör det möjligt för arbetsgivare att på förhand utesluta vissa ålderskategorier.

En annan problematik som kan uppstå är så kallad ”dold diskriminering” i rekryteringsprocessen. Det handlar om när en person har synliga tatueringar, piercingar i ansiktet eller att kandidatens dialekt, vikt eller längd skapar förutfattade meningar. Även om diskrimineringslagen inte omfattar alla områden måste fokus ligga på att jobba med en fördomsfri rekrytering. 

Specificera vilka kompetenser som eftersträvas istället för att ange antal års erfarenhet. Det som skrivs i annonsen ska vara relevant. Egenskaper kan vara svåra att mäta eller utvärdera. Ett tips är att istället be kandidater beskriva hur de skulle utföra en arbetsuppgift kopplat till den utannonserade tjänsten.

 

Slutsats

Generellt råder det fortfarande okunskap om hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas, detta är ett viktigt led i arbetet för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Genom att dokumentera arbetet mot diskriminering och likvärdigt bemötande kan vi påverka andra. Inför nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Att ta fram en rutin eller styrdokument bör inte ses som ett slutmål, använd dessa för att skapa den kultur ni faktiskt vill ha på ert företag. Möjligheten att påverka och delaktighet i verksamhetens målsättning kan vara ett effektivt sätt att skapa gemenskap och ange riktning för en god arbetsmiljö.

Diskriminering bidrar till en sämre arbetsmiljö. Det kan också leda till ekonomiska effekter, om vi inte nyttjar förmågor och kompetenser som finns kan det leda till en lägre tillväxt. Ofta förekommer diskriminering i samband med rekrytering. En konsekvens av diskriminering i rekryteringsprocessen är att arbetsgivare inte får tillgång till kvalificerad arbetskraft i den utsträckning de skulle kunna ha. Att integrera ett mångfaldsperspektiv såväl i det strategiska som i det praktiska arbetet behöver inte vara krångligt, tipsen som vi har givit i denna artikel kan vara en bra utgångspunkt och ett sätt att kickstarta arbetet.